Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων από το ΛΠΔΜ


Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Certified Adults Trainer (CAT)

Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας  «Νικ. Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με την  ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και προσφέρουν  την δυνατότητα  πιστοποίησης Certified Adults Trainer (CAT) Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή  Ενηλίκων .

Το εκπαιδευτικό πακέτο που οδηγεί στην πιστοποίηση Certified Adults Trainer (CAT), έχει ως βάση την σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία και μεθοδολογία σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτών, πάνω στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Οι εκπαιδευτές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα εφοδιαστούν με νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε πολλά θεματικά πεδία, θα βελτιώσουν την επαγγελματική ικανότητά τους και θα αναβαθμίσουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ανοικτής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι μετά από αξιολόγηση, θα έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό Certified Adults Trainer (CAT) από την ACTA, που θα τους επιτρέψει να διδάσκουν σε εκπαιδευτικούς φορείς, σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ καθώς και σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.


ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ειδικότερα, επιδιώκονται οι κατωτέρω στόχοι:
Α. Σε επίπεδο γνώσεων:
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση γενικά :
Να κατανοούν και να περιγράφουν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ζητημάτων που συνδέονται με αυτήν.
Να προσδιορίζουν τις αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους ενήλικους εκπαιδευόμενους και τη δημιουργική επίδραση της ομάδας.
Να αναγνωρίζουν τη συμβολή της αξιολόγησης στη βελτίωση ανάπτυξης και διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και των συντελεστών του.
Να υιοθετήσουν φιλοσοφία δια βίου μάθησης, μέσω της ενημέρωσης και άσκησής τους σε νέες προσεγγίσεις και εφαρμογές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων :
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση :
Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
Να εφαρμόζουν νέες τεχνικές
Να βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες που διαθέτουν, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στις εξελίξεις του πεδίου
Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών :
Οι εκπαιδευόμενοι :
Θα αναγνωρίζουν τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων και θα υποστηρίζουν με θετικό τρόπο την προσαρμογή τους στην εκπαίδευση.
Θα εφαρμόζουν μεθοδολογία και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τους ρυθμούς των ομάδων εκπαιδευομένων τους.
Θα διευκολύνουν την επικοινωνία και θα ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση, προσφέροντας την πρώτη θέση στην μαθησιακή διαδικασία στην ομάδα των εκπαιδευομένων.
Θα δέχονται και θα αξιοποιούν τη λειτουργία της αξιολόγησης, προς όφελος των ιδίων, των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά.
Θα αναπτύξουν θετική στάση για τη δια βίου μάθηση, αναγνωρίζοντας τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα.
Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Εκπαιδευτές απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Εκπαιδευτές απόφοιτοι μετα – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Εκπαιδευτές απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3ετή εμπειρία
4. Στελέχη επιχειρήσεων της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Μονάδων του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στελέχη επιχειρήσεων που διεξάγουν παρουσιάσεις ή έχουν αρμοδιότητα και στην επιμόρφωση/ κατάρτιση του προσωπικού.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι εισηγητές του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων .
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ωρών και υλοποιείται με μικτό (blended) σύστημα διδασκαλίας :
α) 60 ώρες περίπου, εξ αποστάσεως διδασκαλία με ηλεκτρονική υποστήριξη ( μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση εργασίας, επικοινωνία με ACTA και εκπαιδευτές),
β) 40 ώρες περίπου, 3 εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε ομάδες των 15 ατόμων.
ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α΄ ΦΑΣΗ:
Αρχικό στάδιο ενημέρωσης και προετοιμασίας των υποψηφίων, οι οποίοι θα έχουν σχετική ενημέρωση από την ACTA, και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στα μέρη του υποχρεωτικού εκπαιδευτικού υλικού που θα χρειασθεί να μελετήσουν.
Β΄ ΦΑΣΗ:
Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Συναντήσεων και κατ’ ιδίαν μελέτη των εκπαιδευομένων στο εκπαιδευτικού υλικού που έχουν παραλάβει.
Γ΄ ΦΑΣΗ:
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τις μικροδιδασκαλίες που έχουν σχεδιάσει και επεξεργαστεί, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, και ακολουθεί η αξιολόγηση των παρουσιάσεων τους και η πιστοποίησή τους.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Στο τέλος του προγράμματος κάθε εκπαιδευόμενος θα κληθεί να σχεδιάσει και να παρουσιάσει μικροδιδασκαλία περίπου 20΄ λεπτών, η οποία αποτελεί και το ουσιαστικό μέτρο επίτευξης των στόχων του προγράμματος. Η αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας βασίζεται:
-           Στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων της άσκησης
-           Στο βαθμό προετοιμασίας της ύλης
-           Στην κατάλληλη χρήση του προφορικού λόγου και της γλώσσας του σώματος
-           Στις εκπαιδευτικές τεχνικές που επελέγησαν και εφαρμόσθηκαν για την περίπτωση
-           Στη σχέση που ανέπτυξε ο εκπαιδευόμενος Εκπαιδευτής με τους «εκπαιδευόμενους», και
-           Στη χρήση των κατά περίπτωση κατάλληλων εποπτικών και άλλων μέσων.
Τα γενικά ως άνω κριτήρια εξειδικεύονται σε δείκτες για την αξιολόγηση του κάθε εκπαιδευομένου. Κάθε γενικό κριτήριο λαμβάνει βαθμολογία από Α έως Δ, η οποία υποστηρίζεται και από βασικές παρατηρήσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετέχουν ο Επιβλέπων Εκπαιδευτής Σύμβουλος, ως 1ος αξιολογητής, και έμπειρος εκπαιδευτής - αξιολογητής εκ μέρους της ACTA, ως 2ος αξιολογητής. Ο 1ος και ο 2ος Αξιολογητής καταλήγουν μετά από συνεργασία στην τελική απόφαση σχετικά με την επίδοση του εκπαιδευομένου και στη περίπτωση που 2 αξιολογητές καταλήξουν από κοινού σε βαθμολογίες Α, Β και Γ για κάθε αξιολογούμενο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τύχει πιστοποίησης από την ACTA και να αποκτήσει το πιστοποιητικό CAT.
Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας βιντεοσκοπείται για λόγους διατήρησης αρχείου και τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Πληροφορίες-Αιτήσεις κυρία Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Εγγραφές στα τμήματα αγγλικών του ΛΠΔΜ για το Β΄ Εξάμηνο

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Κοζάνης) προωθεί για το Β΄ Εξάμηνο μαθήματα αγγλικής γλώσσας για αρχάριους και προχωρημένους με στόχο την απόκτηση πτυχίου. Πληροφορίες-Εγγραφές:  στα τηλέφωνα   24610-49400 (φροντιστήριο ΑΧΟΝ) 6970-341723 και στο kasomoulisnikolaos@yahoo.com.  Έγγραφές μέχρι τις 30 Ιανουαρίου . 

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Εγγραφές στα τμήματα Ξένων Γλωσσών του του ΛΠΔΜ (Παράρτημα Κοζάνης) για το Β΄ Εξάμηνο

To Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Παράρτημα Κοζάνης» διοργανώνει  νέα τμήματα  εκμάθησης ξένων γλωσσών: αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών,  γερμανικών, ρωσικών, τουρκικών, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2014-15, με στόχο την ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας. Πληροφορίες-Εγγραφές:  στα τηλέφωνα   24610-49400 (φροντιστήριο ΑΧΟΝ) 6970-341723 και στο kasomoulisnikolaos@yahoo.com.  Εγγραφές μέχρι τις 30 Ιανουαρίου. 

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Τιμητική Εκδήλωση του ΛΠΔΜ για την "Παρέμβαση"

Ο Σεφέρης στις Δοκιμές υποστήριζε ότι τη γλώσσα τη χρησιμοποιούμε με δύο τρόπους:  έναv που αφορά στο λογικό μας και τον άλλο που αφορά στις συγκινήσεις μας. Η λογοτεχνία χρησιμοποιεί το δεύτερο τρόπο, μεταχειρίζεται δηλαδή τη συγκινησιακή χρήση της γλώσσας, όπου ο λόγος είναι φορτισμένος με τη μεγαλύτερη συναισθηματική ένταση και ανοίγει νέους ορίζοντες στην αντίληψη του κόσμου, αφού μεταστοιχειώνει την πραγματικότητα σ΄ ένα παιγνίδι υποβολής και επιβολής. Τις συγκινήσεις τις οποίες προσφέρει ένα λογοτεχνικό κείμενο απολαμβάνουμε σε όλη την περίοδο της ζωής μας.
Την συγκινησιακή χρήση της γλώσσας υπηρετεί με μεγάλη συνέπεια και επιμέλεια εδώ 28χρόνια και   το περιοδικό Παρέμβαση,  η Πνευματική Επιθεώρηση  της Κοζάνης, υπό το άγρυπνο βλέμμα του Βασίλη Καραγιάννη και προσφέρει βήμα σε όποιον θέλει να μοιραστεί με το ευρύτερο κοινό την αντίληψη του για τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι πως το πετυχαίνει με άριστα αποτελέσματα  όπως απέδειξε και η βράβευση της  με το κρατικό λογοτεχνικό βραβείο.
Δεν θα μπορούσε λοιπόν σε ένα Συνέδριο με θέμα την γλώσσα να μην γίνει μια αναφορά  σε έναν πνευματικό και πολιτισμικό φορέα όπως είναι η Παρέμβαση, η οποία μέσα σε χαλεπούς καιρούς στηρίζει κάθε προσπάθεια που βασίζεται στην σωστή χρήση του λόγου με σκοπό την δημιουργία νέων τρόπων πρόσληψης και ερμηνείας του κόσμου. Την ευχαριστούμε που υπάρχει της ευχόμαστε μακροημέρευση και σε ανώτερες διακρίσεις.
Με αυτά τα λόγια η Πρόεδρος της ΕΕΔΜ χαιρέτησε την Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμή του περιοδικού Παρέμβαση στο πλαίσιο διεξαγωγής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΔΜ και του ΛΠΔΜ  με θέμα: “Η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού”.

Για την Παρέμβαση μίλησαν:

Ο Θανάσης Καλλιανιώτης: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: πολιτισμικές αποβάσεις στην πόλη και την επαρχία Κοζάνης
Ο Μάριος Κυπαρίσσης Μώρος: Το μεταγραφικό εργαστήρι της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ο Β.Π. Καραγιάννης, Λογίδιον
Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο Κώστας Παυλός

Αξιολόγηση Συνεδρίου


Το  Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσαν η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας Νικ. Κασομούλης  και το ΛΠΔΜ  με θέμα: η «Γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού» διεξήχθη στην Κοζάνη  στην Αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου κατά τις ημέρες 28- με 30 Νοεμβρίου με ιδιαίτερη επιτυχία, χάρις στην αυξημένη συμμετοχή Εισηγητών και στην αφοσίωση που επέδειξε η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής κ. Κάτια Βόντσα  και η πρόεδρος της  επιστημονικής επιτροπής κ. Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη. Πολλές ευχαριστίες χρωστώ προσωπικά στον  Κώστα Παυλό εκ των μελών της οργανωτικής επιτροπής,  τον Κων/νο Γκουζγκούνη τεχνικό του Συνεδρίου και  ιδιαίτερα στον Αθανάσιο Πουπνάρα, Μέλος ΔΣ της ΕΕΔΜ ο οποίος "έσωσε" από τεχνικής άποψης το Συνέδριο κατά την δεύτερη μέρα διεξαγωγής του. Η έκδοση των πρακτικών θα επισφραγίσει, καθώς πιστεύω, την άρτια πραγματοποίηση των εργασιών τού συνεδρίου.
Οι εργασίες του Συνεδρίου κατανεμήθηκαν στις παρακάτω θεματικς ενότητες:

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΧΝΟ ΛΟΓΟ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΝΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οι θεματικές ενότητες διαταράχθηκαν σε ορισμένα σημεία λόγω  κολλήματος των Εισηγητών να βρίσκονται την συγκεκριμένη μέρα του συνεδρίου χωρίς ωστόσο αυτό να μειώνει την όλη εικόνα του  και την σπουδαιότητα του .Οι Εισηγητές υπήρξαν 32 και οι εισηγήσεις 34. Ήταν όλες πρωτότυπες πολύ υψηλού επιπέδου και αποτέλεσμα επίπονης έρευνας. Σε αυτό συμφώνησαν  και όσοι το παρακολούθησαν. 

Τα πορίσματα στα οποία συμφωνούν  οι απόψεις των περισσοτέρων Συνέδρων με κάποιες όπως είναι φυσικό διαφοροποιήσεις ­  σε επιμέρους θέματα είναι τα εξής: Σε πρώτο επίπεδο χρειάζεται ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τού κόσμου σε θέματα της γλώσσας ώστε να εμβαθύνουν στους μηχανισμούς και να κατανοούν την μετεξέλιξη της. Επόμενο βήμα προς σ αυτήν την κατεύθυνση  αποτελεί  η ανάδειξη   της  ανθρωπιστικής  διάστασης  της γλώσσας σε συνδυασμό  πάντα  με την χρηστική της αξία. Με βάση τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της γλώσσας να προσεγγιστεί εκ νέου  η σχέση της  με τον κόσμο και με τη νόηση, με τον νου τού ανθρώπου ώστε να γίνει κατανοητό πως η γλώσσα είναι ένα πολιτισμικό προϊόν το οποίο ακολουθεί πορεία ανάλογη με την πορεία του πολιτισμού τον οποίο πρεσβεύει.
Σε ένα δεύτερο στάδιο επισημάνθηκε  η κοινωνική διάσταση της γλώσσας. Σύμφωνα με αυτήν η γλώσσα εκφράζει διυποκειμενικά νοήματα και συνιστά την δομή της ίδιας της κοινωνικής πραγματικότητας. Η γνώση της γλώσσας και η γνώση του κόσμου δεν διαχωρίζονται. Η πρώτη συνιστά εργαλείο και φίλτρο από το οποίο κάθε φορά περνά η γνώση μας για τον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο προσδιορίζεται, γενικά, ως όργανο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, το μέσο με το οποίο εκφράζει ο άνθρωπος τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του. Φαινόμενο κατ’ εξοχήν πολύπλοκο (ατομικό συγχρόνως και κοινωνικό), η γλώσσα έχει αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης από διάφορες θεωρίες  και μεθοδολογικά πρότυπα που αποδεικνύουν  σε μεγάλο βαθμό την ποικιλία των επιστημών από την οποία μπορεί να μελετηθεί (θεωρία γλώσσας, κοινωνιογλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, φιλοσοφία) αλλά και τις επικρατούσες τάσεις ανάλυσης. Παράλληλα  προβλήθηκε σε σχέση με ζητήματα καθαρώς φιλοσοφικά και γνωστικά που σηματοδοτούν τη βασική της διάσταση να μεταδίδει και να αποκωδικοποιεί μηνύματα. Ως προς το τελευταίο αυτό σημείο ιδιαίτερα σημαντική είναι η σχέση της με τη νόηση και, γενικότερα, με τη σκέψη και ο ρόλος που παίζει ο συσχετισμός αυτός με τη μάθηση.
 Ένα επιπλέον συμπέρασμα το οποίο θα μπορούσε να προκύψει είναι ότι μόνη της η γλώσσα δεν είναι αρκετή για τη γνωστική ανάπτυξη, αλλά το άτομο που υστερεί στη γλωσσική λειτουργία, αναμφίβολα υστερεί και στη γνωστική ανάπτυξη . Το θέμα γλώσσα και μάθηση αποτελεί ένα από τα καίρια ζητήματα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας οι ποικίλες διαστάσεις της οποίας θα φανούν από την περαιτέρω ανάπτυξη. Η γλώσσα δεν είναι ο μοναδικός  παράγοντας ο οποίος προσδιορίζει την ανάπτυξη των διανοητικών  ενεργειών του ατόμου. Στη νοητική διαμόρφωση  και εξέλιξη των ανθρώπων συμβάλλει  και ο διάλογος με το περιβάλλον. Κατά τη μάθηση ο διάλογος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όταν η δράση του παιδιού στο περιβάλλον και η άντληση των εμπειριών του από αυτή μεταφράζονται σε γλωσσική μορφή.
 Πέρα από τη συμβολή του στην επιστημονική γνώση,  κάθε συνέδριο αποτελεί ιδανικό χώρο για τη δοκιμή ιδεών. Η καλύτερη χρονική στιγμή  για αυτή την διαδικασία δεν είναι, ασφαλώς, τα λίγα λεπτά που παραχωρούνται προς συζήτηση αμέσως μετά την κάθε ανακοίνωση και αυτό γιατί  ο χρόνος είναι περιορισμένος. Στην πραγματικότητα, οι πλέον εποικοδομητικοί διάλογοι γίνονται στο περιθώριο του συνεδρίου κατά την διάρκεια  διαλειμμάτων. Χωρίς την πίεση του χρόνου και του ακροατηρίου, υπάρχει η άνεση να διευκρινιστεί κάθε δυσνόητο σημείο, να κατατεθούν προτάσεις και να επισημανθούν τα κενά ή οι παραλείψεις  ορισμένης συλλογιστικής κατεύθυνσης. Είναι γεγονός  ότι τέτοιοι ασχεδίαστοι διάλογοι, που αποτελούν φυτώριο ιδεών, πλαισίωσαν  και αυτό το συνέδριο και τα πορίσματα τους θα χρησιμοποιηθούν από τους Εισηγητές για την πρόοδο του έργου τους                                                             
                                                      Η Πρόεδρος της ΕΕΔΜ
                                                           Όλγα ΚούρτογλουΚυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Περιλήψεις Συνεδρίου

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ»
ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Γλώσσα: κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού»
Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης, 28 – 30 Νοεμβρίου2014

Οργανωτική Επιτροπή
Αικατερίνη Βόντσα
Όλγα Κούρτογλου
Βασίλειος Κιοσσές
Μαρία Δεληγιάννη
Κώστας Παυλός

Επιστημονική Επιτροπή
Γεωργία Καραμήτρου Μεντεσίδη
Θέκλα Σανσαρίδου Χέντριξ
Μπέντζαμιν Χέντριξ
Βασιλική Βόντσα
Αγνή Παπαδοπούλου
Ηλίας Γιαννάκης
Παναγιώτης Τσιολάκης
Δημήτριος Κασαπίδης
Φωτεινή Καγιόγλου
Όλγα Κούρτογλου


Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Συνεδρίου: “Η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού”


Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και το «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο την Παρασκευή 28, το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 στην Αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου με θέμα: “Η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού”. Η Είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.


Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Σεμινάριο με Θέμα: «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: « Άσκηση με Μικροδιδασκαλίες και Μικρομαθήματα»

Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας Νικόλαος Κασομούλης  και το  Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Κοζάνης ) διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα : «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: « Άσκηση με Μικροδιδασκαλίες και Μικρομαθήματα»   διάρκειας 50 ωρών από τις οποίες οι 20 είναι διά ζώσης και οι 30 ερευνητικές.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος mail: kasomoulisnikolaos@yahoo.com


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

-Θέματα και προβλήματα της Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
-Παρατήρηση της διδασκαλίας και ανάλυση των διαπροσωπικών σχέσεων στην τάξη
-Φάσεις της Μικροδιδασκαλίας
-Άσκηση με Μικροδιδασκαλία

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Παράταση Εγγραφών στα τμήματα Ξένων Γλωσσών του ΛΠΔΜ (Παράρτημα Κοζάνης)


Λόγω της αυξημένης ζήτησης στα τμήματα Ξένων Γλωσσών του Λαϊκού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Κοζάνης,  οι εγγραφές στα τμήματα των αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών,γερμανικών, ρώσικων, τουρκικών παρατείνονται έως τις 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες Εγγραφές: Κέντρο Ξένων Γλωσσών  ΑΧΟΝ  Ελευθερίου Βενιζέλου 9,  τηλ. 2461049400 & 6970-341723 .

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Εγγραφές στα τμήματα Ξένων Γλωσσών του ΛΠΔΜ (Παράρτημα Κοζάνης)

Το  Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Παράρτημα Κοζάνης» σε συνεργασία με το Κέντρο ξένων γλωσσών ΑΧΟΝ, διοργανώνει νέα τμήματα  εκμάθησης ξένων γλωσσών: αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών,  γερμανικών, ρωσικών, τουρκικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας. Πληροφορίες-Εγγραφές:   Κέντρο Ξένων Γλωσσών  ΑΧΟΝ  Ελευθερίου Βενιζέλου 9,  τηλ. 2461049400 & 6970-341723 .  Προθεσμία Εγγραφών    έως τις  30 Σεπτεμβρίου.

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Εγγραφές στα τμήματα Ξένων Γλωσσών του ΛΠΔΜ (Παράρτημα Κοζάνης)

Το  Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Παράρτημα Κοζάνης» σε συνεργασία με το Κέντρο ξένων γλωσσών ΑΧΟΝ, διοργανώνει νέα τμήματα  εκμάθησης ξένων γλωσσών: αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών,  γερμανικών, ρωσικών, τουρκικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας. Πληροφορίες-Εγγραφές:   Κέντρο Ξένων Γλωσσών  ΑΧΟΝ  Ελευθερίου Βενιζέλου 9,  τηλ. 2461049400 & 6970-341723 .  Προθεσμία Εγγραφών    έως τις  30 Σεπτεμβρίου.

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Εγγραφές στα τμήματα Ξένων Γλωσσών του ΛΠΔΜ


Το  Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Παράρτημα Κοζάνης» σε συνεργασία με κέντρα ξένων γλωσσών, διοργανώνει νέα τμήματα  εκμάθησης ξένων γλωσσών: αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών, γερμανικών, ρωσικών, τουρκικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας. Πληροφορίες-Εγγραφές:   (φροντιστήριο ΑΧΟΝ) τηλ. 2461049400 & 6970-341723 και στο kasomoulisnikolaos@yahoo.com.  Εγγραφές    έως τις  30 Σεπτεμβρίου.

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Έναρξη εγγραφών στα τμήματα Ξένων Γλωσσών του ΛΠΔΜ


Το  Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας«Παράρτημα Κοζάνης» σε συνεργασία με κέντρα ξένων γλωσσών, διοργανώνει νέα τμήματα  εκμάθησης ξένων γλωσσών: αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών,  γερμανικών, ρωσικών, τουρκικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας. Πληροφορίες-Εγγραφές:   (φροντιστήριο ΑΧΟΝ) τηλ. 24610 49400 6970-341723 και στο kasomoulisnikolaos@yahoo.com.  Εγγραφές    έως τις  30 Σεπτεμβρίου.

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Μαθήματα ξένων γλωσσών του ΛΠΔΜ για μαθητές γυμνασίου-λυκείου


Το  Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Παράρτημα Κοζάνης» σε συνεργασία με κέντρα ξένων γλωσσών, διοργανώνει νέα τμήματα μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών: γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών,  γερμανικών, για μαθητές γυμνασίου- λυκείου με στόχο την ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας. Πληροφορίες-Εγγραφές:  στo  τηλέφωνo (φροντιστήριο ΑΧΟΝ) και 24610 49400 &  6970-341723.  Προθεσμία εγγραφών έως τις  30 Σεπτεμβρίου

Εγγραφές στα τμήματα ξένων γλωσσών του ΛΠΔΜ (Παράρτημα Κοζάνης)

Το  Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Αναγγελία Συνεδρίου: "Η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού"


Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης»
& «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»
Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και το «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο την Παρασκευή 28, το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 με θέμα:

"Η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού"

 Η γλώσσα είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής μηνυμάτων, επικοινωνίας και διαμόρφωσης διανοητικής δύναμης. Ο γλωσσικός κώδικας ενεργοποιείται ανάλογα με τις οικονομικές, κοινωνικές και  πολιτικές συνθήκες της κάθε κοινωνίας.
 Η γλώσσα επιπλέον θεωρείται η ανώτερη δύναμη η οποία προσδίδει κύρος και συμβάλλει στην κοινωνική ανέλιξη των ομιλητών της. Αυτό το επιτυγχάνει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα η πολιτική του οποίου έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό διαλέκτων, ιδιωμάτων ή μιας γλωσσικής παραλλαγής.
Η οικονομική ωστόσο και κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί την τελευταία δεκαετία στις χώρες του δυτικού κόσμου έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον (γλωσσικός και πολιτισμικός πλουραλισμός κοινωνιών, διάδοση της σύγχρονης τεχνολογίας, κυριαρχία των ΜΜΕ, πολυτροπικότητα κειμένων κ.ο.κ..), το οποίο δημιουργεί μια συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για την κατανόηση του, γεγονός που έχει αναμφίβολα επίπτωση στην εκπαίδευση και στο κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι.

Οι ειδικότεροι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθεί ο επιστημονικός λόγος είναι:

1. Η παιδαγωγική διάσταση: Την τελευταία εικοσαετία του 20ου αι. έγινε συνείδηση σε όλους τους εμπλεκόμενους με την γλωσσική διδασκαλία ότι η γλώσσα σχετίζεται με την κοινωνία και αυτό που θα πρέπει να καλλιεργηθεί είναι η γλώσσα για την κοινωνική χρήση ή, με άλλα λόγια, η γλώσσα για την επικοινωνία μέσα –φυσικά- στην κοινωνία.

 2. Η κοινωνική- ιστορική διάσταση: Ένας επιπλέον προβληματισμός που αφορά  στην σχέση κοινωνίας και         γλώσσας είναι το αν και κατά πόσο η αλλαγή της κοινωνίας επιφέρει και αλλαγή στην γλώσσα ή και αντίστροφα.
 3. Η ψυχολογική διάσταση:      Η γλωσσική επικοινωνία  εξαρτάται, σε καθοριστική έκταση, από  την       ποιότητα της συναναστροφής  µε τους άλλους, την ποιότητα της εξωτερίκευσης τού ατόμου και  αποτελούν την δυνατότητα έκφρασης των πιο µύχιων σκέψεων και των πιο ακριβών  βιωµάτων και συναισθηµάτων.
4. Η πολιτισμική διάσταση: Συλλαµβάνοντας την γλώσσα ως αξία αφήνουµε πίσω µας την στοιχειώδη λειτουργία της ως µέσου συνεννόησης και προχωράµε στη βαθύτερη υφή της ως αγαθού, ως πολύτιµης ηθικής οντότητας, ως αξίας όµοιας προς τις αξίες.


 Καλούνται τα μέλη  και οι φίλοι της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας, του Λαϊκού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας   και οι ενδιαφερόμενοι/ες επιστήμονες που θα ήθελαν να παρουσιάσουν σχετική εισήγησή τους στο συνέδριο, να το δηλώσουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου, καταθέτοντας ταυτόχρονα τίτλο της εισήγησης τους και σύντομη περίληψη. Τα πρακτικά  του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε ειδική Έκδοση της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας "Νικόλαος Κασομούλης". Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν με εισήγηση να σεβαστούν το περιεχόμενο, την στοχοθεσία καθώς και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου με τους οποίους θα πρέπει η προτεινόμενη εργασία να παρουσιάζει συνάφεια.
Δηλώσεις συμμετοχής στο mail kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Οργανωτική επιτροπή

Αικατερίνη Βόντσα Εκπαιδευτικός, ΜΑ DIDACTIQUES DU PLURILINGUISME
Δρ. Όλγα Κούρτογλου
Βασίλειος Κιοσσές Ψυχολόγος- Υποψήφιος Δρ. Ιατρικής
Κώστας  Παυλός Φιλόλογος, Ιστορικός Α.Π.Θ.


Επιστημονική Επιτροπή

Δρ. Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη
Δρ. Θέκλα Σανσαρίδου- Χέντριξ
Δρ. Μπένζιαμιν Χέντριξ
Δρ. Αναστασία Βακαλούδη
Δρ. Βασιλική Βόντσα
Δρ. Αγνή Παπαδοπούλου
Δρ. Ηλίας Γιαννάκης
Δρ. Παναγιώτης Τσιολάκης
Δρ. Δημήτριος Κασαπίδης
Δρ. Φωτεινή Καγιόγλου
Δρ. Όλγα Κούρτογλου

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Αναγγελία Συνεδρίου:Η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού
Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και το «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο την Παρασκευή 28, το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 με θέμα:
Η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού
 Η γλώσσα είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής μηνυμάτων, επικοινωνίας και διαμόρφωσης διανοητικής δύναμης. Ο γλωσσικός κώδικας ενεργοποιείται ανάλογα με τις οικονομικές, κοινωνικές και  πολιτικές συνθήκες της κάθε κοινωνίας.
 Η γλώσσα επιπλέον θεωρείται η ανώτερη δύναμη η οποία προσδίδει κύρος και συμβάλλει στην κοινωνική ανέλιξη των ομιλητών της. Αυτό το επιτυγχάνει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα η πολιτική του οποίου έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό διαλέκτων, ιδιωμάτων ή μιας γλωσσικής παραλλαγής.
Η οικονομική ωστόσο και κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί την τελευταία δεκαετία στις χώρες του δυτικού κόσμου έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον (γλωσσικός και πολιτισμικός πλουραλισμός κοινωνιών, διάδοση της σύγχρονης τεχνολογίας, κυριαρχία των ΜΜΕ, πολυτροπικότητα κειμένων κ.ο.κ..), το οποίο δημιουργεί μια συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για την κατανόηση του, γεγονός που έχει αναμφίβολα επίπτωση στην εκπαίδευση και στο κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι.

Οι ειδικότεροι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθεί ο επιστημονικός λόγος είναι:

1. Η παιδαγωγική διάσταση: Την τελευταία εικοσαετία του 20ου αι. έγινε συνείδηση σε όλους τους εμπλεκόμενους με την γλωσσική διδασκαλία ότι η γλώσσα σχετίζεται με την κοινωνία και αυτό που θα πρέπει να καλλιεργηθεί είναι η γλώσσα για την κοινωνική χρήση ή, με άλλα λόγια, η γλώσσα για την επικοινωνία μέσα –φυσικά- στην κοινωνία.

 2. Η κοινωνική- ιστορική διάσταση: Ένας επιπλέον προβληματισμός που αφορά  στην σχέση κοινωνίας και         γλώσσας είναι το αν και κατά πόσο η αλλαγή της κοινωνίας επιφέρει και αλλαγή στην γλώσσα ή και αντίστροφα.
 3. Η ψυχολογική διάσταση:      Η γλωσσική επικοινωνία  εξαρτάται, σε καθοριστική έκταση, από  την       ποιότητα της συναναστροφής  µε τους άλλους, την ποιότητα της εξωτερίκευσης τού ατόμου και  αποτελούν την δυνατότητα έκφρασης των πιο µύχιων σκέψεων και των πιο ακριβών  βιωµάτων και συναισθηµάτων.
4. Η πολιτισμική διάσταση: Συλλαµβάνοντας την γλώσσα ως αξία αφήνουµε πίσω µας την στοιχειώδη λειτουργία της ως µέσου συνεννόησης και προχωράµε στη βαθύτερη υφή της ως αγαθού, ως πολύτιµης ηθικής οντότητας, ως αξίας όµοιας προς τις αξίες.


 Καλούνται τα μέλη  και οι φίλοι της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας, του Λαϊκού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας   και οι ενδιαφερόμενοι/ες επιστήμονες που θα ήθελαν να παρουσιάσουν σχετική εισήγησή τους στο συνέδριο, να το δηλώσουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου, καταθέτοντας ταυτόχρονα τίτλο της εισήγησής τους και σύντομη περίληψη. Τα πρακτικά  του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε ειδική Έκδοση της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας "Νικόλαος Κασομούλης". Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν με εισήγηση να σεβαστούν το περιεχόμενο, την στοχοθεσία καθώς και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου με τους οποίους θα πρέπει η προτεινόμενη εργασία να παρουσιάζει συνάφεια.
Δηλώσεις συμμετοχής στο mail kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Οργανωτική επιτροπή

Αικατερίνη Βόντσα Εκπαιδευτικός, ΜΑ DIDACTIQUES DU PLURILINGUISME
Δρ. Όλγα Κούρτογλου
Βασίλειος Κιοσσές Ψυχολόγος- Υποψήφιος Δρ. Ιατρικής
Κώστας  Παυλός Φιλόλογος Ιστορικός Α.Π.Θ.


Επιστημονική Επιτροπή

Δρ. Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη
Δρ. Θέκλα Σανσαρίδου- Χέντριξ
Δρ. Μπένζιαμιν Χέντριξ
Δρ. Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη
Δρ. Βασιλική Βόντσα
Δρ. Αγνή Παπαδοπούλου
Δρ. Ηλίας Γιαννάκης
Δρ. Παναγιώτης Τσιολάκης
Δρ. Δημήτριος Κασαπίδης
Δρ. Φωτεινή Καγιόγλου
Δρ. Όλγα ΚούρτογλουΣάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Πρώτη Αναγγελία Συνεδρίου


Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και το «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο την Παρασκευή 28,  Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 με θέμα:
Η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού
 Η γλώσσα είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής μηνυμάτων, επικοινωνίας και διαμόρφωσης διανοητικής δύναμης. Ο γλωσσικός κώδικας ενεργοποιείται ανάλογα με τις οικονομικές, κοινωνικές και  πολιτικές συνθήκες της κάθε κοινωνίας.
 Η γλώσσα επιπλέον θεωρείται η ανώτερη δύναμη η οποία προσδίδει κύρος και συμβάλλει στην κοινωνική ανέλιξη των ομιλητών της. Αυτό το επιτυγχάνει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα η πολιτική του οποίου έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό διαλέκτων, ιδιωμάτων ή μιας γλωσσικής παραλλαγής.
Η οικονομική ωστόσο και κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί την τελευταία δεκαετία στις χώρες του δυτικού κόσμου έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον (γλωσσικός και πολιτισμικός πλουραλισμός κοινωνιών, διάδοση της σύγχρονης τεχνολογίας, κυριαρχία των ΜΜΕ, πολυτροπικότητα κειμένων κ.ο.κ..), το οποίο δημιουργεί μια συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για την κατανόηση του, γεγονός που έχει αναμφίβολα επίπτωση στην εκπαίδευση και στο κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι.

Οι ειδικότεροι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθεί ο επιστημονικός λόγος είναι:

1.    Η παιδαγωγική διάσταση :Την τελευταία εικοσαετία του 20ου αι. έγινε συνείδηση σε όλους τους εμπλεκόμενους με την γλωσσική διδασκαλία ότι η γλώσσα σχετίζεται με την κοινωνία και αυτό που θα πρέπει να καλλιεργηθεί είναι η γλώσσα για την κοινωνική χρήση ή, με άλλα λόγια, η γλώσσα για την επικοινωνία μέσα –φυσικά- στην κοινωνία.

                                                    
2. Η κοινωνική- ιστορική διάσταση:  Ένας επιπλέον προβληματισμός που αφορά  στην σχέση κοινωνίας και         γλώσσας είναι το αν και κατά πόσο η αλλαγή της κοινωνίας επιφέρει και αλλαγή στην γλώσσα ή και αντίστροφα.

                                                     
3. Η ψυχολογική διάσταση:  Η γλωσσική επικοινωνία  εξαρτάται, σε καθοριστική έκταση, από  την       ποιότητα της συναναστροφής  µε τους άλλους, την ποιότητα της εξωτερίκευσης τού ατόμου και  αποτελούν την δυνατότητα έκφρασης των πιο µύχιων σκέψεων και των πιο ακριβών  βιωµάτων και συναισθηµάτων.


                                                     

4. Η πολιτισμική διάσταση: Συλλαµβάνοντας την γλώσσα ως αξία αφήνουµε πίσω µας την στοιχειώδη λειτουργία της ως µέσου συνεννόησης και προχωράµε στη βαθύτερη υφή της ως αγαθού, ως πολύτιµης ηθικής οντότητας, ως αξίας όµοιας προς τις αξίες


 Καλούνται τα μέλη  και οι φίλοι της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας "Νικόλαος Κασομούλης", του Λαϊκού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας   και οι ενδιαφερόμενοι/ες επιστήμονες που θα ήθελαν να παρουσιάσουν σχετική εισήγησή τους στο συνέδριο, να το δηλώσουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου, καταθέτοντας ταυτόχρονα τίτλο της εισήγησής τους και σύντομη περίληψη. Τα πρακτικά  του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε ειδική Έκδοση της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας "Νικόλαος Κασομούλης". Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν με εισήγηση να σεβαστούν το περιεχόμενο, την στοχοθεσία καθώς και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου με τους οποίους θα πρέπει η προτεινόμενη εργασία να παρουσιάζει συνάφεια.
Δηλώσεις συμμετοχής στο mail kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Οργανωτική επιτροπή

Δρ. Όλγα Κούρτογλου
Βασίλειος Κιοσσές Ψυχολόγος- Υποψήφιος Δρ. Ιατρικής
Αικατερίνη Βόντσα Εκπαιδευτικός, ΜΑ DIDACTIQUES DU PLURILINGUISME


Επιστημονική Επιτροπή

Δρ. Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη
Δρ. Βασιλική Βόντσα
Δρ. Αγνή Παπαδοπούλου
Δρ. Φωτεινή Καγιόγλου
Δρ. Θέκλα Σανσαρίδου- Χέντριξ
Δρ. Μπένζιαμιν Χέντριξ
Δρ. Ηλίας Τεμπέλης
Δρ. Δημήτριος Κασαπίδης


Αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο της Κατοχής από το ΛΠΔΜ και την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη

   Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Κοζάνης )
σε συνεργασία με την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης επιχειρούν ένα μικρό αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο της Κατοχής με δύο ταινίες, που ευγενικά παραχώρησε για προβολή, η Φίνος Φίλμ: η δεύτερη ταινία έχει τίτλο: «Οι γερμανοί ξανάρχονται» και θα προβληθεί την Δευτέρα 30 Ιουνίου και ώρα 7.00 μ.μ.  Η Είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Είδος: Κωμωδία
Σκηνοθεσία: Σακελλάριος Αλέκος
Σενάριο: Σακελλάριος Αλέκος, Γιαννακόπουλος Χρήστος
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Λογοθετίδης Βασίλης , Τσαγανέα Νίτσα , Λιβυκού Ίλυα , Σμυρνάκη Μαρίνα , Βαζά Ώρα , Βασιλειάδου Γεωργία , Δημόπουλος Ντίνος , Διανέλλος Λαυρέντης , Πρωτοπαππάς Εύαγγελος , Ροζάν Λουκιανός , Φωτόπουλος Μίμης , Τσαγανέας Χρήστος , Ασημακόπουλος Θεόφιλος , Βλαχόπουλος Γιώργος , Περιτσόπουλος Κώστας , Ιλαντζής Δημήτρης , Στρατηγός Στέφανος , Καρέτας Γιώργος , Σχοινάς Ιωάννης , Κουλμάσης Ρένος , Τσούχλος Γιώργος , Καλογήρου Δημήτρης , Φέρμας Νίκος , Κυριαζίδης Σταύρος , Χατζηαντωνίου Δημήτρης , Λεσέγκο Μιχαήλ , Χειμωνίδης Γιάννης , Οφροσίμοφ Αλέξης , Χειμαράς Χριστόφορος , Σακελλάριος Αλέκος
Διάρκεια: 85

Υπόθεση:


Ο Θόδωρος, ένας φιλήσυχος νοικοκύρης που αγανάκτησε από την εμφύλια φαγωμάρα που διαδέχθηκε την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, πέφτει για έναν μεσημεριανό υπνάκο και βλέπει στον ύπνο του, ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται. Ένα ολοζώντανο όνειρο που θα εξελιχθεί σε εφιάλτη και θα τον ξαναγυρίσει στις μέρες που κρυφάκουγε το ραδιόφωνο που φύλαγαν στο πηγάδι. Στις μέρες της πείνας και της ανέχειας που κυριαρχούσε ο φόβος για τον Γερμανό κατακτητή. Μια τέτοια μέρα, Γερμανοί θα μπουκάρουν στην αυλή του σπιτιού του και θα τον συλλάβουν μαζί με άλλους άντρες του σπιτιού...