Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων από το ΛΠΔΜ


Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Certified Adults Trainer (CAT)

Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας  «Νικ. Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με την  ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και προσφέρουν  την δυνατότητα  πιστοποίησης Certified Adults Trainer (CAT) Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή  Ενηλίκων .

Το εκπαιδευτικό πακέτο που οδηγεί στην πιστοποίηση Certified Adults Trainer (CAT), έχει ως βάση την σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία και μεθοδολογία σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτών, πάνω στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Οι εκπαιδευτές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα εφοδιαστούν με νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε πολλά θεματικά πεδία, θα βελτιώσουν την επαγγελματική ικανότητά τους και θα αναβαθμίσουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ανοικτής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι μετά από αξιολόγηση, θα έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό Certified Adults Trainer (CAT) από την ACTA, που θα τους επιτρέψει να διδάσκουν σε εκπαιδευτικούς φορείς, σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ καθώς και σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.


ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ειδικότερα, επιδιώκονται οι κατωτέρω στόχοι:
Α. Σε επίπεδο γνώσεων:
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση γενικά :
Να κατανοούν και να περιγράφουν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ζητημάτων που συνδέονται με αυτήν.
Να προσδιορίζουν τις αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους ενήλικους εκπαιδευόμενους και τη δημιουργική επίδραση της ομάδας.
Να αναγνωρίζουν τη συμβολή της αξιολόγησης στη βελτίωση ανάπτυξης και διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και των συντελεστών του.
Να υιοθετήσουν φιλοσοφία δια βίου μάθησης, μέσω της ενημέρωσης και άσκησής τους σε νέες προσεγγίσεις και εφαρμογές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων :
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση :
Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
Να εφαρμόζουν νέες τεχνικές
Να βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες που διαθέτουν, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στις εξελίξεις του πεδίου
Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών :
Οι εκπαιδευόμενοι :
Θα αναγνωρίζουν τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων και θα υποστηρίζουν με θετικό τρόπο την προσαρμογή τους στην εκπαίδευση.
Θα εφαρμόζουν μεθοδολογία και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τους ρυθμούς των ομάδων εκπαιδευομένων τους.
Θα διευκολύνουν την επικοινωνία και θα ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση, προσφέροντας την πρώτη θέση στην μαθησιακή διαδικασία στην ομάδα των εκπαιδευομένων.
Θα δέχονται και θα αξιοποιούν τη λειτουργία της αξιολόγησης, προς όφελος των ιδίων, των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά.
Θα αναπτύξουν θετική στάση για τη δια βίου μάθηση, αναγνωρίζοντας τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα.
Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Εκπαιδευτές απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Εκπαιδευτές απόφοιτοι μετα – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Εκπαιδευτές απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3ετή εμπειρία
4. Στελέχη επιχειρήσεων της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Μονάδων του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στελέχη επιχειρήσεων που διεξάγουν παρουσιάσεις ή έχουν αρμοδιότητα και στην επιμόρφωση/ κατάρτιση του προσωπικού.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι εισηγητές του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων .
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ωρών και υλοποιείται με μικτό (blended) σύστημα διδασκαλίας :
α) 60 ώρες περίπου, εξ αποστάσεως διδασκαλία με ηλεκτρονική υποστήριξη ( μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση εργασίας, επικοινωνία με ACTA και εκπαιδευτές),
β) 40 ώρες περίπου, 3 εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε ομάδες των 15 ατόμων.
ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α΄ ΦΑΣΗ:
Αρχικό στάδιο ενημέρωσης και προετοιμασίας των υποψηφίων, οι οποίοι θα έχουν σχετική ενημέρωση από την ACTA, και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στα μέρη του υποχρεωτικού εκπαιδευτικού υλικού που θα χρειασθεί να μελετήσουν.
Β΄ ΦΑΣΗ:
Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Συναντήσεων και κατ’ ιδίαν μελέτη των εκπαιδευομένων στο εκπαιδευτικού υλικού που έχουν παραλάβει.
Γ΄ ΦΑΣΗ:
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τις μικροδιδασκαλίες που έχουν σχεδιάσει και επεξεργαστεί, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, και ακολουθεί η αξιολόγηση των παρουσιάσεων τους και η πιστοποίησή τους.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Στο τέλος του προγράμματος κάθε εκπαιδευόμενος θα κληθεί να σχεδιάσει και να παρουσιάσει μικροδιδασκαλία περίπου 20΄ λεπτών, η οποία αποτελεί και το ουσιαστικό μέτρο επίτευξης των στόχων του προγράμματος. Η αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας βασίζεται:
-           Στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων της άσκησης
-           Στο βαθμό προετοιμασίας της ύλης
-           Στην κατάλληλη χρήση του προφορικού λόγου και της γλώσσας του σώματος
-           Στις εκπαιδευτικές τεχνικές που επελέγησαν και εφαρμόσθηκαν για την περίπτωση
-           Στη σχέση που ανέπτυξε ο εκπαιδευόμενος Εκπαιδευτής με τους «εκπαιδευόμενους», και
-           Στη χρήση των κατά περίπτωση κατάλληλων εποπτικών και άλλων μέσων.
Τα γενικά ως άνω κριτήρια εξειδικεύονται σε δείκτες για την αξιολόγηση του κάθε εκπαιδευομένου. Κάθε γενικό κριτήριο λαμβάνει βαθμολογία από Α έως Δ, η οποία υποστηρίζεται και από βασικές παρατηρήσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετέχουν ο Επιβλέπων Εκπαιδευτής Σύμβουλος, ως 1ος αξιολογητής, και έμπειρος εκπαιδευτής - αξιολογητής εκ μέρους της ACTA, ως 2ος αξιολογητής. Ο 1ος και ο 2ος Αξιολογητής καταλήγουν μετά από συνεργασία στην τελική απόφαση σχετικά με την επίδοση του εκπαιδευομένου και στη περίπτωση που 2 αξιολογητές καταλήξουν από κοινού σε βαθμολογίες Α, Β και Γ για κάθε αξιολογούμενο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τύχει πιστοποίησης από την ACTA και να αποκτήσει το πιστοποιητικό CAT.
Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας βιντεοσκοπείται για λόγους διατήρησης αρχείου και τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Πληροφορίες-Αιτήσεις κυρία Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Εγγραφές στα τμήματα αγγλικών του ΛΠΔΜ για το Β΄ Εξάμηνο

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Κοζάνης) προωθεί για το Β΄ Εξάμηνο μαθήματα αγγλικής γλώσσας για αρχάριους και προχωρημένους με στόχο την απόκτηση πτυχίου. Πληροφορίες-Εγγραφές:  στα τηλέφωνα   24610-49400 (φροντιστήριο ΑΧΟΝ) 6970-341723 και στο kasomoulisnikolaos@yahoo.com.  Έγγραφές μέχρι τις 30 Ιανουαρίου . 

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Εγγραφές στα τμήματα Ξένων Γλωσσών του του ΛΠΔΜ (Παράρτημα Κοζάνης) για το Β΄ Εξάμηνο

To Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Παράρτημα Κοζάνης» διοργανώνει  νέα τμήματα  εκμάθησης ξένων γλωσσών: αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών,  γερμανικών, ρωσικών, τουρκικών, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2014-15, με στόχο την ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας. Πληροφορίες-Εγγραφές:  στα τηλέφωνα   24610-49400 (φροντιστήριο ΑΧΟΝ) 6970-341723 και στο kasomoulisnikolaos@yahoo.com.  Εγγραφές μέχρι τις 30 Ιανουαρίου. 

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Τιμητική Εκδήλωση του ΛΠΔΜ για την "Παρέμβαση"

Ο Σεφέρης στις Δοκιμές υποστήριζε ότι τη γλώσσα τη χρησιμοποιούμε με δύο τρόπους:  έναv που αφορά στο λογικό μας και τον άλλο που αφορά στις συγκινήσεις μας. Η λογοτεχνία χρησιμοποιεί το δεύτερο τρόπο, μεταχειρίζεται δηλαδή τη συγκινησιακή χρήση της γλώσσας, όπου ο λόγος είναι φορτισμένος με τη μεγαλύτερη συναισθηματική ένταση και ανοίγει νέους ορίζοντες στην αντίληψη του κόσμου, αφού μεταστοιχειώνει την πραγματικότητα σ΄ ένα παιγνίδι υποβολής και επιβολής. Τις συγκινήσεις τις οποίες προσφέρει ένα λογοτεχνικό κείμενο απολαμβάνουμε σε όλη την περίοδο της ζωής μας.
Την συγκινησιακή χρήση της γλώσσας υπηρετεί με μεγάλη συνέπεια και επιμέλεια εδώ 28χρόνια και   το περιοδικό Παρέμβαση,  η Πνευματική Επιθεώρηση  της Κοζάνης, υπό το άγρυπνο βλέμμα του Βασίλη Καραγιάννη και προσφέρει βήμα σε όποιον θέλει να μοιραστεί με το ευρύτερο κοινό την αντίληψη του για τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι πως το πετυχαίνει με άριστα αποτελέσματα  όπως απέδειξε και η βράβευση της  με το κρατικό λογοτεχνικό βραβείο.
Δεν θα μπορούσε λοιπόν σε ένα Συνέδριο με θέμα την γλώσσα να μην γίνει μια αναφορά  σε έναν πνευματικό και πολιτισμικό φορέα όπως είναι η Παρέμβαση, η οποία μέσα σε χαλεπούς καιρούς στηρίζει κάθε προσπάθεια που βασίζεται στην σωστή χρήση του λόγου με σκοπό την δημιουργία νέων τρόπων πρόσληψης και ερμηνείας του κόσμου. Την ευχαριστούμε που υπάρχει της ευχόμαστε μακροημέρευση και σε ανώτερες διακρίσεις.
Με αυτά τα λόγια η Πρόεδρος της ΕΕΔΜ χαιρέτησε την Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμή του περιοδικού Παρέμβαση στο πλαίσιο διεξαγωγής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΔΜ και του ΛΠΔΜ  με θέμα: “Η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού”.

Για την Παρέμβαση μίλησαν:

Ο Θανάσης Καλλιανιώτης: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: πολιτισμικές αποβάσεις στην πόλη και την επαρχία Κοζάνης
Ο Μάριος Κυπαρίσσης Μώρος: Το μεταγραφικό εργαστήρι της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ο Β.Π. Καραγιάννης, Λογίδιον
Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο Κώστας Παυλός

Αξιολόγηση Συνεδρίου


Το  Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσαν η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας Νικ. Κασομούλης  και το ΛΠΔΜ  με θέμα: η «Γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού» διεξήχθη στην Κοζάνη  στην Αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου κατά τις ημέρες 28- με 30 Νοεμβρίου με ιδιαίτερη επιτυχία, χάρις στην αυξημένη συμμετοχή Εισηγητών και στην αφοσίωση που επέδειξε η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής κ. Κάτια Βόντσα  και η πρόεδρος της  επιστημονικής επιτροπής κ. Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη. Πολλές ευχαριστίες χρωστώ προσωπικά στον  Κώστα Παυλό εκ των μελών της οργανωτικής επιτροπής,  τον Κων/νο Γκουζγκούνη τεχνικό του Συνεδρίου και  ιδιαίτερα στον Αθανάσιο Πουπνάρα, Μέλος ΔΣ της ΕΕΔΜ ο οποίος "έσωσε" από τεχνικής άποψης το Συνέδριο κατά την δεύτερη μέρα διεξαγωγής του. Η έκδοση των πρακτικών θα επισφραγίσει, καθώς πιστεύω, την άρτια πραγματοποίηση των εργασιών τού συνεδρίου.
Οι εργασίες του Συνεδρίου κατανεμήθηκαν στις παρακάτω θεματικς ενότητες:

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΧΝΟ ΛΟΓΟ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΝΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οι θεματικές ενότητες διαταράχθηκαν σε ορισμένα σημεία λόγω  κολλήματος των Εισηγητών να βρίσκονται την συγκεκριμένη μέρα του συνεδρίου χωρίς ωστόσο αυτό να μειώνει την όλη εικόνα του  και την σπουδαιότητα του .Οι Εισηγητές υπήρξαν 32 και οι εισηγήσεις 34. Ήταν όλες πρωτότυπες πολύ υψηλού επιπέδου και αποτέλεσμα επίπονης έρευνας. Σε αυτό συμφώνησαν  και όσοι το παρακολούθησαν. 

Τα πορίσματα στα οποία συμφωνούν  οι απόψεις των περισσοτέρων Συνέδρων με κάποιες όπως είναι φυσικό διαφοροποιήσεις ­  σε επιμέρους θέματα είναι τα εξής: Σε πρώτο επίπεδο χρειάζεται ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τού κόσμου σε θέματα της γλώσσας ώστε να εμβαθύνουν στους μηχανισμούς και να κατανοούν την μετεξέλιξη της. Επόμενο βήμα προς σ αυτήν την κατεύθυνση  αποτελεί  η ανάδειξη   της  ανθρωπιστικής  διάστασης  της γλώσσας σε συνδυασμό  πάντα  με την χρηστική της αξία. Με βάση τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της γλώσσας να προσεγγιστεί εκ νέου  η σχέση της  με τον κόσμο και με τη νόηση, με τον νου τού ανθρώπου ώστε να γίνει κατανοητό πως η γλώσσα είναι ένα πολιτισμικό προϊόν το οποίο ακολουθεί πορεία ανάλογη με την πορεία του πολιτισμού τον οποίο πρεσβεύει.
Σε ένα δεύτερο στάδιο επισημάνθηκε  η κοινωνική διάσταση της γλώσσας. Σύμφωνα με αυτήν η γλώσσα εκφράζει διυποκειμενικά νοήματα και συνιστά την δομή της ίδιας της κοινωνικής πραγματικότητας. Η γνώση της γλώσσας και η γνώση του κόσμου δεν διαχωρίζονται. Η πρώτη συνιστά εργαλείο και φίλτρο από το οποίο κάθε φορά περνά η γνώση μας για τον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο προσδιορίζεται, γενικά, ως όργανο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, το μέσο με το οποίο εκφράζει ο άνθρωπος τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του. Φαινόμενο κατ’ εξοχήν πολύπλοκο (ατομικό συγχρόνως και κοινωνικό), η γλώσσα έχει αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης από διάφορες θεωρίες  και μεθοδολογικά πρότυπα που αποδεικνύουν  σε μεγάλο βαθμό την ποικιλία των επιστημών από την οποία μπορεί να μελετηθεί (θεωρία γλώσσας, κοινωνιογλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, φιλοσοφία) αλλά και τις επικρατούσες τάσεις ανάλυσης. Παράλληλα  προβλήθηκε σε σχέση με ζητήματα καθαρώς φιλοσοφικά και γνωστικά που σηματοδοτούν τη βασική της διάσταση να μεταδίδει και να αποκωδικοποιεί μηνύματα. Ως προς το τελευταίο αυτό σημείο ιδιαίτερα σημαντική είναι η σχέση της με τη νόηση και, γενικότερα, με τη σκέψη και ο ρόλος που παίζει ο συσχετισμός αυτός με τη μάθηση.
 Ένα επιπλέον συμπέρασμα το οποίο θα μπορούσε να προκύψει είναι ότι μόνη της η γλώσσα δεν είναι αρκετή για τη γνωστική ανάπτυξη, αλλά το άτομο που υστερεί στη γλωσσική λειτουργία, αναμφίβολα υστερεί και στη γνωστική ανάπτυξη . Το θέμα γλώσσα και μάθηση αποτελεί ένα από τα καίρια ζητήματα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας οι ποικίλες διαστάσεις της οποίας θα φανούν από την περαιτέρω ανάπτυξη. Η γλώσσα δεν είναι ο μοναδικός  παράγοντας ο οποίος προσδιορίζει την ανάπτυξη των διανοητικών  ενεργειών του ατόμου. Στη νοητική διαμόρφωση  και εξέλιξη των ανθρώπων συμβάλλει  και ο διάλογος με το περιβάλλον. Κατά τη μάθηση ο διάλογος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όταν η δράση του παιδιού στο περιβάλλον και η άντληση των εμπειριών του από αυτή μεταφράζονται σε γλωσσική μορφή.
 Πέρα από τη συμβολή του στην επιστημονική γνώση,  κάθε συνέδριο αποτελεί ιδανικό χώρο για τη δοκιμή ιδεών. Η καλύτερη χρονική στιγμή  για αυτή την διαδικασία δεν είναι, ασφαλώς, τα λίγα λεπτά που παραχωρούνται προς συζήτηση αμέσως μετά την κάθε ανακοίνωση και αυτό γιατί  ο χρόνος είναι περιορισμένος. Στην πραγματικότητα, οι πλέον εποικοδομητικοί διάλογοι γίνονται στο περιθώριο του συνεδρίου κατά την διάρκεια  διαλειμμάτων. Χωρίς την πίεση του χρόνου και του ακροατηρίου, υπάρχει η άνεση να διευκρινιστεί κάθε δυσνόητο σημείο, να κατατεθούν προτάσεις και να επισημανθούν τα κενά ή οι παραλείψεις  ορισμένης συλλογιστικής κατεύθυνσης. Είναι γεγονός  ότι τέτοιοι ασχεδίαστοι διάλογοι, που αποτελούν φυτώριο ιδεών, πλαισίωσαν  και αυτό το συνέδριο και τα πορίσματα τους θα χρησιμοποιηθούν από τους Εισηγητές για την πρόοδο του έργου τους                                                             
                                                      Η Πρόεδρος της ΕΕΔΜ
                                                           Όλγα Κούρτογλου