Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Σεμινάριο Πιστοποίησης στην Ειδική Αγωγή

Ταυτότητα του Σεμιναρίου
Η ειδική αγωγή αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό και διεπιστημονικό κλάδο της παιδαγωγικής επιστήμης. Αποτελεί αίτημα του σύγχρονου εκπαιδευτικού κόσμου και βασίζεται στην αρχή της δημιουργίας ενός «Σχολείου για Όλους», δηλαδή στην ισότιμη και λειτουργική ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες.
Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας  «Νικ. Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με Διά Βίου Εκπαίδευσης Επιπέδου , εστιάζουν στην αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών στην Ειδική Αγωγή και στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τον εν λόγω επιστημονικό τομέα τόσο σε θεωρητικό και όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Στόχος του Σεμιναρίου
α) Η απόκτηση εξειδικευμένων τεχνικών ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης.
β) Η παροχή εκείνων των γνώσεων και των δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να ασχοληθούν με την ειδική εκπαίδευση και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, όσον αφορά στο σχολείο αλλά και  στην οικογένεια.
Προαπαιτούμενα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Έπειτα από την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σεμιναρίου, οι καταρτισθέντες θα είναι ικανοί να προβαίνουν στην αναγνώριση των μορφών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που θα αναλυθούν, στην ψυχο-παιδαγωγική υποστήριξη και στην αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων των παιδιών/μαθητών που χρήζουν ειδικής αγωγής.

Θεματικές Ενότητες

ΜΕΡΟΣ Α΄

1.      Τι στ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

1.1    Ειδική αγωγή: η φιλοσοφία, ο σκοπός και οι επιδιώξεις της.
1.2   Ιστορική εξέλιξη και θεμελιωτές της ειδικής αγωγής.
1.3   Θεσμική και νομοθετική οργάνωση της ειδικής αγωγής.
1.3.1        Ο θεσμός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
1.3.2       Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
1.3.3       Διοικητικές και λειτουργικές Δομές. Εκπαιδευτικές Δομές και Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης, Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης, Πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας).

1.4  Σύγχρονες τάσεις: Ένταξη, Ενσωμάτωση, Inclusive Education, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

2.     Θεωρίες Ανάπτυξης του ατόμου.
2.1   Θεωρίες της μάθησης και της συμπεριφοράς
2.2  Ψυχαναλυτικές θεωρίες
2.3   Γνωσιακή θεωρία και θεωρία των ρόλων.


3.     Θεωρίες Ψυχολογίας του ατόμου.
3.1  Αναπτυξιακή Ψυχολογία
3.2  Γνωστική Ψυχολογία
3.3  Παιδαγωγική-Σχολική Ψυχολογία.

4.     Ψυχομετρία.
4.1  Προσεγγίσεις και Στρατηγικές αξιολόγησης, Σταθμισμένα τεστ.

ΜΕΡΟΣ Β΄

5.     Ορισμός και κατηγοριοποίηση των μορφών ειδικών αναγκών βάσει του DSM-IV και DSM-V.

5.1  Μαθησιακές Διαταραχές (Μ.Δ.) και Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.).
5.1.1        Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (Δυσλεξία)
5.1.2       Ειδική Διαταραχή της γραπτής έκφρασης (Δυσγραφία)
5.1.3       Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων        (Δυσαριθμησία)
5.1.4      Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού Κινήσεων  (Δυσπραξία)

5.2.1 Αναπηρία.
5.2.1       Κατηγοριοποίηση αναπηριών (νοητική υστέρηση, κινητικές διαταραχές, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, πολλαπλές αναπηρίες).
5.2.2      Κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα.
5.2.3      Ψυχοπαιδαγωγική και Κοινωνική Υποστήριξη. Εκπαιδευτικά προγράμματα.
5.2.4     Ανάπτυξη γλώσσας στο κωφό παιδί, νοηματική γλώσσα. Εκπαίδευση του τυφλού παιδιού, αναφορά στη γραφή Braille.

5.3 Διαταραχές Διασπαστικής Συμπεριφοράς.
5     5.3.1       Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
5.3.2      Χαρακτηριστικά της διαταραχής. Η ελλειμματική προσοχή. Η υπερκινητικότητα. Αιτιολογικοί παράγοντες. Διαγνωστικά κριτήρια.
5.4.1 Η διαταραχή της διαγωγής. Τεχνικές  αξιολόγησης για παιδιά και εφήβους.
5.4.2       Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Παρέμβασης και αντιμετώπιση (ιατρική, φαρμακευτική, παιδαγωγική, κοινωνική).
5.5.1.  Συναισθηματικές διαταραχές.
5.6.1 Διαταραχές της Διάθεσης.

5.7 Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.
55.7.1       Αυτισμός
.7.2.1      Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας.
7.3      Χαρακτηριστικά της Διαταραχής – Συνδρόμου
57.4 .1     Διάγνωση
5.7.5      Ψυχοπαιδαγωγική Αντιμετώπιση και Μέθοδοι εκπαιδευτικής παρέμβασης.
5.8Νοητική Υστέρηση.
5.8.1      Τα διαγνωστικά κριτήρια της νοητικής υστέρησης.
5.8.2     Τα πιθανά αίτια.
5.8.3     Η αναπτυξιακή πορεία των ατόμων με νοητική υστέρηση.
5.8.4     Η θεραπευτική αντιμετώπιση.
5.9Προβλήματα που σχετίζονται με τη σωματική και ψυχική υγεία.
5.9.1      Αγχώδεις διαταραχές.
5.9.2     Κατάθλιψη-Μανιοκατάθλιψη.
5.9.3     Παιδική σχιζοφρένεια.
5.9.4     Διαταραχές διαγωγής
5.9.5     Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής.
5.9.6     Διαταραχές της απέκκρισης.
5.9.7      Διαταραχές του ύπνου.
5.9.8     Θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών σωματικής και ψυχικής υγείας.

6.     Τα χαρισματικά και ευφυή παιδιά.
6.1. Χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ατόμων.
6.2.Αναγνώριση-Αξιολόγηση των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
6.3.Διαγνωστικές μέθοδοι.
6.4.                      Ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική στήριξη.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
7.      Διαγνωστικές μέθοδοι και ψυχοδιαγνωστικές τεχνικές.
7.1.  Διάγνωση, συμπτώματα και σχολική συμπεριφορά. Διαγνωστικές μέθοδοι, Διαγνωστικά Κέντρα. ΚΕΔΔΥ.
7.2. Σχεδιασμός και αξιολόγηση Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κατάρτισης (ΕΕΠ).
7.3. Αθλητισμός, Ψυχαγωγία και Δημιουργική Απασχόληση των παιδιών με αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
7.4. Σχεδιασμός πρώιμης παρέμβασης.
7.5. Συμβολή της  Συμβουλευτικής μαθητών και γονέων.
8.     Λογισμικά και Υποστηρικτικές Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής αναφορικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς και γονείς.
9.     Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού.
10. Πλέγματα στήριξης: οικογένεια, ειδικοί επαγγελματίες, εθελοντές.
Η διάρκεια του σεμιναρίου «Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή»
 Το παρόν σεμινάριο αναπτύσσεται σε εκατό   (100) ώρες, εκ των οποίων οι  30 θα είναι σε μορφή διαλέξεων, οι οποίες θα βασίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με βιωματικές πρακτικές και ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων, ενώ οι άλλες ογδόντα (70) ώρες θα αφορούν σε ατομικές γραπτές ασκήσεις.
Διδασκαλία/Αξιολόγηση
Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν μαθήματα σε μορφή εισήγησης και διάλεξης ενώ παράλληλα,  η θεωρία θα συνοδεύεται από ομαδικές δραστηριότητες όπως βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων αλλά και από ατομικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συνθέσουν μία ατομική εργασία (που θα ισοδυναμεί με τελική εξέταση) σχετικά με κάποια μορφή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης όπου θα διαφανεί εάν κατανόησαν την θεωρία επαρκώς όσον αφορά στην αιτιολογία και στη διάγνωση και κατά πόσο είναι σε θέση να εφαρμόσουν ψυχοπαιδαγωγικές και εκπαιδευτικές τεχνικές για την αντιμετώπισή της.

Εγγραφές 17 Αυγούστου-20 Σεπτεμβρίου. Έναρξη Σεμιναρίου τον Οκτώβριο

Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρος της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου