Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Σεμινάριο Πιστοποίησης στην Ιδιωτική Ασφάλιση

Η ιδιωτική ασφάλιση ανήκει στους συνεχώς εξελισσόμενους και θετικά μεταβαλλόμενους οικονομικούς κύκλους, με σημαντική παρουσία στους τομείς της ζωής, της υγείας, της σύνταξης, της επένδυσης και της περιουσίας.
  Εξετάζοντας τις εξελίξεις σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, απορρέει το συμπέρασμα πως η οικονομία και κάθε παράγωγό της, βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με σκοπό, ριζικές αλλαγές να αποφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο στην ανάπτυξη μιας χώρας, όσο και στον καλύτερο τρόπο ζωής για όλους.
 Σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλαβαίνει κανείς πως η ιδιωτική ασφάλιση θα συντελέσει θετικά στα πεδία εκείνα που η κοινωνική ασφάλιση υστερεί να καλύψει όποιες ανάγκες προκύπτουν. Αναλογιζόμενοι όλα τα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι το κρατικό κοινωνικό σύστημα στη χώρα μας δεν θα είναι βιώσιμο με τον τρόπο που υφίσταται σήμερα, προετοιμάζεται (όπως έχει ήδη γίνει σε τόσες άλλες χώρες) αναδόμηση του συστήματος της ασφάλισης (κυρίως υγείας και σύνταξης), με τη συμμετοχή του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα.
  Αυτό συνεπάγεται πως αυτόματα θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας, το θεσμικό πλαίσιο θα υποστεί αλλαγές και ο τρόπος ασφάλισης θα αναπροσαρμοστεί. Εύλογα γίνεται κατανοητό πως όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, θα δώσουν την ευκαιρία σε πολλούς δυνητικούς επαγγελματίες να ασχοληθούν ενεργά με τον τρίτο πυλώνα ασφάλισης (SOLVENCY II).
Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας "Νικόλαος Κασομούλης" και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Καστοριάς), σε συνεργασία με κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ι, εστιάζουν στην εκπαίδευση των απαραίτητων προσόντων των ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικών υπαλλήλων, καθώς επίσης και όσων θέλουν να συντονίσουν μια ομάδα και να την εκπαιδεύσουν στην πορεία οι ίδιοι.  Για τον σκοπό αυτό  προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεμιναρίων διάρκειας 100 ωρών, από τις οποίες οι 60 αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 40 ώρες, ασκήσεις εφαρμογής και τεστ προσομοίωσης σύμφωνα με τον τρόπο που διεξάγει τις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Α η Τράπεζα της Ελλάδος. Στο τέλος του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα απόκτησης του πιστοποιητικού.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες
1.          Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές της Ασφάλισης
•           Ορολογία - διακρίσεις ιδιωτικής ασφάλισης - υποχρεώσεις
•           Ο ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς - σύγκριση ιδιωτικής και κοινωνικής ασφάλισης
•           Ο ρόλος της εποπτείας: αρμοδιότητες, έλεγχοι, αποφάσεις
2.         Ασφαλιστική Σύμβαση
•           Ορισμός και περιεχόμενο ασφαλιστικής σύμβασης - χαρακτηριστικά, κοινοί κανόνες για όλα τα είδη ασφάλισης, προαπαιτούμενα δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα για έναν πλήρη φάκελο
•           Ασφαλιστικά βάρη, υποχρεώσεις ασφαλιστή
•           Εκχώρηση, διαδοχή και παραγραφή των αξιώσεων που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση
3.         Νομοθετικό πλαίσιο
•           Υποχρεώσεις ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης
•           Συνέπειες παράβασης
•           Προστασία του λήπτη της ασφάλισης
•           Κώδικας δεοντολογίας
4.         Αποθέματα - Κίνδυνοι
•           Γενικές αρχές - τεχνικά αποθέματα
•           Ασφαλιστική Τοποθέτηση
•           Αντασφάλιση
5.         Ασφάλιση κατά ζημιών
•           Βασικές αρχές και κλάδοι της ασφάλισης ζημιών
•           Διαδικασία ασφάλισης περιουσίας - αποκατάσταση μιας ζημίας όταν επέλθει ο κίνδυνος
•           Κατάρτιση για την ορθή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ζημιών για τη διατήρηση της περιουσίας του, της οποίας έχει έννομο συμφέρον και η οποία αποτελείται από ασφαλιστικό κίνδυνο
6.         Κλάδος 10 (αυτοκίνητο)
•           Βασικές αρχές ασφάλισης
•           Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινούμενα οχήματα
•           Έναρξη - διάρκεια - λήξη της ασφάλισης
•           Το Επικουρικό Κεφάλαιο
•           Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης
•           Επέλευση ατυχήματος - Διαδικασία αποζημίωσης
•           Ο φιλικός διακανονισμός - Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ)
7.         Ασφάλιση Προσώπων και Αντασφάλιση
•           Ασφαλίσεις που περιλαμβάνει ο κλάδος ζωής - Κατηγοριοποίηση
•           Ορολογία - Κλάδοι Ζωής - Χαρακτηριστικά
•           Ασφαλίσεις κλάδου ζωής συνδεόμενες με επενδύσεις (unit linked)
•           Κλάδος υγείας
•           Κλάδος κεφαλαιοποίησης
•           Αντασφάλιση: ο ρόλος της και οι μηχανισμοί που διέπουν την αντασφάλιση
8.         Διαμεσολάβηση και Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
•           Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η κατανόηση του συνολικού ρόλου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα η χρηματοδότηση τρομοκρατίας, το ξέπλυμα χρήματος κλπ.

ΣΕ ΠΟΙOΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά.

Εγγραφές 17 Αυγούστου-20 Σεπτεμβρίου. Έναρξη Σεμιναρίου τον Οκτώβριο

Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου